29/06 A15821 學童中文詞語造句磁力片400詞卡

$108.00

已截單

已售完

貨號: H15821 分類:

商品描述

06月29日截單, 預計9月中到貨

$108套,2套或以上$98套
一共400張詞卡/共300個基礎生詞

詞彙量係每個小朋友係學習中相當重要既一環🆙
因為我地清楚知道早教既重要性💪🏻
所以我地經常搜羅唔同既教具☝🏻

我地推出既中文詞語造句磁力片🉐
一套就足足有成400張詞卡 共300個生字🙆🏻‍♀
涵蓋主謂賓,介詞,名詞,副詞,動詞等💬
掌握中文詞彙 提高短週/造句能力🈵
磁力片設計 小朋友可以用不同磁片輕鬆組成句子💯✏
升小學
幼稚園,小學生買黎學中文🌟
對小朋友表達,寫作能力 有好大既提升🆙

規格:400張卡
尺寸:約 2x3cm

包裝:膠盒子